Contact
Contacteer Lydia

Contact met ons.

Door uw gegevens te verzenden, stemt u ermee in dat uw gegevens uit dit formulier worden verwerkt. Het doel is de beantwoording van uw vraag. Ik ga akkoord met de privacybepalingen.

SMIcon SOCIAL MEDIA

Privacybeleid
 

Ingangsdatum: 29 september 2023

Het verheugt ons dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. De bescherming van gegevens is bijzonder belangrijk voor het management van Topsystem GmbH. Het gebruik van de internetpagina's van Topsystem GmbH is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we meestal de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op Topsystem GmbH. Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien informeert deze gegevensbeschermingsverklaring de betrokkenen over hun rechten.

Topsystem GmbH heeft als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. De overdracht van gegevens via het internet kan echter veiligheidslekken vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

 

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Topsystem GmbH is gebaseerd op de concepten die door de Europese wetgever zijn gebruikt bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het algemene publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte termen uitleggen.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

(a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iedere natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

(b) betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

(c) Behandeling

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

(d) beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van geregistreerde persoonsgegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

(e) profilering

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten van iemands werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke persoon zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(g) controller of verwerker

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de wetgeving van de Unie of de lidstaat voorzien in de aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke of in specifieke criteria voor zijn of haar aanwijzing.

(h) onderaannemers

Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, orgaan of andere dienst die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

(i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derde

De derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

(k) toestemming

Toestemming is een wilsuiting, in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling, die de betrokkene in een specifiek geval vrijwillig, met volledige kennis van zaken en op ondubbelzinnige wijze tot uitdrukking brengt, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.

 

2. De naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van kracht is in de lidstaten van de Europese Unie en andere wetgeving inzake gegevensbescherming is :

Topsystem GmbH
Krefelder Straße 201
52070 Aachen
Duitsland

Telefoon: (+39) 347-237 58 46
E-mail: info.nl@lydia-voice.com

Website: https://www.lydia-voice.com/nl/

 

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf is

Dr. Christiane Jakobs

Contact: dataprotection@epg.com

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.

 

4. Cookies

De internetpagina's van Topsystem GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. De cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de persoon in kwestie onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke identificatiecode van de cookie.

Door het gebruik van cookies kan Topsystem GmbH de gebruikers van deze website eenvoudigere diensten aanbieden, die zonder de installatie van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Een cookie stelt ons in staat om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren in het belang van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat om gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. Gebruikers van een website die cookies gebruikt, hoeven bijvoorbeeld niet bij elk bezoek hun inloggegevens opnieuw in te voeren, aangezien dit door de website wordt gedaan en de cookie op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de winkelwagencookie in een online winkel. De online winkel gebruikt een cookie om te onthouden welke artikelen de klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door de juiste instelling te maken in de gebruikte internetbrowser, waardoor het plaatsen van cookies permanent wordt geblokkeerd. Reeds geplaatste cookies kunnen ook op elk moment worden verwijderd met behulp van een internetbrowser of andere software. Dit is mogelijk met alle gangbare internetbrowsers. Als u cookies in uw browser uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

 

5. Gegevensverzameling en algemene informatie

De website van Topsystem GmbH registreert een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem toegang krijgt tot de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden geregistreerd: (1) het type en de versie van de gebruikte browser, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website komt (de zogenaamde referrer), (4) de secundaire websites die een toegangssysteem vanaf onze website bezoekt (5) de datum en tijd van een websitebezoek, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om risico's te voorkomen in het geval van aanvallen op onze computersystemen.

Topsystem GmbH trekt uit het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer noodzakelijk om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen aanbieden, (2) de inhoud van onze website en de bijbehorende reclame te kunnen optimaliseren, (3) de langdurige werking van onze computersystemen en websitetechnologie te kunnen waarborgen en (4) in het geval van een cyberaanval de voor strafvervolging benodigde informatie aan de rechtshandhavingsinstanties te kunnen verstrekken. Deze geanonimiseerde gegevens en informatie worden daarom door Topsystem GmbH enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. Anonieme gegevens uit serverlogbestanden worden gescheiden van de door de betreffende persoon verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen.

 

6. Registratie op onze website

De betrokkene kan zich registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door zijn of haar persoonlijke gegevens in te voeren. De persoonsgegevens die worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden vermeld in het invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De persoonsgegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik van de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan ervoor zorgen dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een of meer onderaannemers, bijvoorbeeld een pakketbezorger, die ze uitsluitend zullen gebruiken voor de interne doeleinden waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijk is.

De registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking omvat ook de registratie van het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) van de betrokkene is toegewezen, evenals de datum en het tijdstip van registratie. De registratie van deze gegevens is de enige manier om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, opheldering te verschaffen over eventuele overtredingen. In die zin is het vastleggen van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of de gegevens worden doorgegeven ten behoeve van een strafrechtelijke procedure.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens wordt door de verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde gebruikers kunnen te allen tijde de persoonsgegevens die bij de registratie zijn verstrekt, wijzigen of deze volledig uit de database van de verantwoordelijke voor de verwerking laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de over hem geregistreerde persoonsgegevens. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat om dergelijke gegevens op te slaan. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

 

7. Contact via de website

De website van Topsystem GmbH bevat informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mail), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch geregistreerd. Persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden geregistreerd om de betrokkene te kunnen verwerken of om contact met hem op te nemen. Dergelijke persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

8. Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of voor zover dit is bepaald door de wetgever in Europese richtlijnen en verordeningen of door een andere wetgever in wetten of verordeningen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het doel van de beveiliging niet langer geldig is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven beveiligingstermijn afloopt, worden persoonlijke gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke vereisten geblokkeerd of verwijderd.

 

9. Rechten van de betrokkene

a) Bevestigingsrecht

Alle betrokkenen hebben, in overeenstemming met de Europese richtlijnen en verordeningen, het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

(b) Recht op toegang

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever, om op elk moment van de verantwoordelijke voor de verwerking gratis informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, evenals een kopie van die informatie. Bovendien heeft de wetgever van de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene het recht toegekend om de volgende informatie te verkrijgen:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens moeten worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die periode te bepalen
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hem/haar betreffende persoonsgegevens, of van een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of van een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • wanneer persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, met inbegrip van profilering, in de zin van artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De betrokkene heeft ook het recht om te worden geïnformeerd als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de overdracht.

Als de betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

(c) recht op correctie

Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever erkende recht om onverwijld rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene, gelet op de doeleinden van de verwerking, het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als de betrokkene het recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

(d) recht op wissen (recht om te worden vergeten)

Iedereen die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever, om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat de hem of haar betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, voor zover een van de volgende gronden van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

 • Persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
 • Persoonlijke gegevens werden illegaal verwerkt.
 • het wissen van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene het wissen van door Topsystem GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Topsystem GmbH zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissing wordt voldaan.

Indien persoonsgegevens door Topsystem GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke op grond van § 17 lid 1 GDPR verplicht is om deze te wissen, verplichten wij ons om deze te wissen. 1 GDPR, verbindt Topsystem GmbH zich ertoe om, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van uitvoering, passende maatregelen te nemen, met inbegrip van technische maatregelen, om de andere verwerkers van de gepubliceerde persoonsgegevens te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of naar kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Een medewerker van Topsystem GmbH zal indien nodig de noodzakelijke maatregelen treffen.

(e) recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever, om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • de verwerking onwettig is, de betrokkene het wissen van persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan verzoekt om het gebruik van persoonsgegevens te beperken.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke prevaleren boven die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de door Topsystem GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Topsystem GmbH zal de beperking van de verwerking regelen.

(f) recht op gegevensoverdraagbaarheid

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2 (a) van de GDPR, of op een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om de rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van de ene gegevensbeheerder naar de andere te verkrijgen, indien dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet worden aangetast.

Om zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van Topsystem GmbH.

(g) recht van bezwaar

Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever, om te allen tijde bezwaar te maken, op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Topsystem GmbH zal persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij het dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien Topsystem GmbH persoonsgegevens verwerkt voor doeleinden van directe reclame, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Topsystem GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Topsystem GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Topsystem GmbH of een andere medewerker. In afwijking van Richtlijn 2002/58/EG kan de betrokkene zijn recht van bezwaar ook uitoefenen met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures waarbij specifieke technieken worden gebruikt.

(h) geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem verregaand treft mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, (2) wordt toegestaan door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving in passende maatregelen voorziet om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Topsystem GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en om het besluit te betwisten.

Als de betrokkene zijn of haar rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil doen gelden, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever, om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn of haar recht om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

10. Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van HelloBar

(a) Reikwijdte en doel van gegevensverwerking

Voor het weergeven van banners op onze website gebruiken we een applicatie van de serviceprovider Hellobar Inc. 450 B Street #775, San Diego, CA 92101. Uw IP-adres en, indien van toepassing, uw e-mailadres en naam worden in deze context verwerkt.

(b) de rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van artikel 6 lid 1 zin 1 f van de GDPR en dient ons legitieme belang in de economische exploitatie van onze website. Je kunt de gegevensbeschermingsverklaring van Hellobar Inc. op deze pagina lezen: https://www.hellobar.com/privacy-policy/

 

11. Vertrouwelijkheidsbeleid met betrekking tot het gebruik van Leadquizes

(a) Reikwijdte en doel van gegevensverwerking

We gebruiken de gegevens die de gebruiker ons vrijwillig toestuurt in het kader van de leadquiz uitsluitend om de quiz te evalueren en om nadien contact met hem/haar op te nemen. De verzamelde gegevens zijn het e-mailadres en telefoonnummer van de gebruiker.

(b) de rechtsgrondslag van de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f van de GDPR.

(c) de duur van de behandeling en de mogelijkheid om deze stop te zetten

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratie in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de GDPR. In ons geval worden de gegevens na een maand verwijderd. Indien u wenst om een vervroegde verwijdering te verzoeken, heeft u het recht om dit te doen via het recht op wissen.   U kunt
de gegevensbeschermingsverklaring van Leadquizzes hier lezen: https://www.leadquizzes.com/privacy-policy/

 

12. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van WhoisVisiting.com

Whoisvisiting ontvangt informatie over bezoekersactiviteiten op websites van klanten. Wanneer een klant zich registreert om gebruik te maken van de dienst, ontvangt Whoisvisiting informatie over de websites van de klant. Deze informatie omvat

Geraadpleegde pagina's, tijdstip van bezoek, tijdstip van laatste bezoek, naam van de eigenaar van het IP-adres, omgekeerd domein van het IP-adres, verwijzende site, applicatie of service, inclusief relevante zoekopdrachten die u naar onze site hebben geleid, browserinformatie, informatie over het besturingssysteem, apparaatinformatie (mobiel besturingssysteem, schermgrootte, etc.), demografische informatie (land, provincie, postcode, adres, etc.).

Alle informatie die we van u verzamelen, kan op een of meer van de volgende manieren worden gebruikt:

 • om u in staat te stellen onze site en service te gebruiken en te openen
 • om onze site en de service te beheren, te verbeteren en aan te passen
 • om u toegang te geven tot uw accountgegevens, om klantenservice en ondersteuning te bieden en om contact met u op te nemen om geschillen op te lossen, vergoedingen te innen en problemen met uw account op te lossen
 • e-mails sturen naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres om contact met hem/haar op te nemen met betrekking tot verzoeken en/of andere wensen of vragen
 • om betalingstransacties te verwerken
 • om te voldoen aan de wet, het beleid van de site af te dwingen, fraude, inbreuken op de beveiliging, mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze rechten, eigendommen of de veiligheid van anderen te beschermen.

 

13. Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van CrazyEgg.com

a) Reikwijdte en doel van gegevensverwerking

Deze site gebruikt het trackingprogramma van CrazyEgg.com om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren met behulp van anonieme IP-adressen. Dit trackingprogramma maakt gebruik van cookies om te beoordelen hoe je de website gebruikt (bijv. op welke inhoud wordt geklikt). Hiervoor wordt een gebruiksprofiel weergegeven. Wanneer de evaluatiegegevens worden weergegeven, worden pseudoniemen gebruikt in plaats van IP-adressen.

(b) de rechtsgrondslag van de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is een belangenafweging, waarbij er van uw kant geen doorslaggevend tegengesteld belang is bij de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (artikel 6, lid 1, zin 1, punt f van de GDPR).

(c) Duur van de behandeling en mogelijkheid tot eliminatie

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens gegenereerd door CrazyEgg.com door de instructies op www.crazyegg.com/opt-out te volgen. Voor meer informatie over de gegevensbescherming van CrazyEgg.com kunt u terecht op www.crazyegg.com/privacy.

 

14. Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Pabbly.com

Wanneer u de formulieren op onze website gebruikt, registreert ons systeem de gegevens die u op het formulier invoert.

Bij deze gelegenheid worden de volgende gegevens verzameld: Gegevens ingevoerd in het formulier.

Dit kan bijvoorbeeld het volgende inhouden

 • Naam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Uw bericht aan ons
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf
 • Functie
 • Beroepskwalificaties op aanvraagformulieren

De volgende gegevens worden automatisch verzameld:

 • IP-adres computer
 • datum en tijd van toegang

Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het invoeren van de gegevens die u verstrekt in een beschikbaar gesteld formulier is artikel 6(1)(a) van de GDPR ("de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden").

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens in logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR ("gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren").

(c) het doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van gegevens die in een formulier zijn ingevoerd, komt overeen met het doel van het formulier zelf. Dit kan zijn

 • Contact opnemen met ons bedrijf
 • Indienen van aanvragen
 • Inschrijven voor webinars

De tijdelijke registratie van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de computer voor de duur van de sessie geregistreerd blijven. Logbestanden worden gebruikt om een vlotte verbinding met de website te garanderen, om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen, om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en voor andere administratieve doeleinden.

(d) de houdbaarheid

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van gegevensinvoer voor het aanbieden van de website, gebeurt dit aan het einde van de betreffende sessie. Als het IP-adres is opgenomen in de logbestanden, wordt het uiterlijk na 15 dagen verwijderd. Je kunt het privacybeleid van Pabbly (by Magneti Brains LLC) lezen op deze pagina: https://www.pabbly.com/privacy-policy/

 

15. Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik en de implementatie van Perspective Software GmbH

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer.

Hiervoor worden de volgende gegevens verzameld:

 • informatie over het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het besturingssysteem van de computer.
 • De gebruikte internetprovider.
 • Het IP-adres van de computer.
 • datum en tijd van toegang
 • Websites vanwaar de gebruiker op onze site is gekomen ('verwijzer')
 • Websites die door uw systeem worden geraadpleegd via onze website.

Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR ("gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren").

(c) het doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke registratie van het IP-adres door het systeem is nodig om de website naar de computer van de gebruiker te kunnen sturen. Hiervoor moet het IP-adres van de computer voor de duur van de sessie geregistreerd blijven. Logbestanden worden gebruikt om een vlotte verbinding met de website te garanderen, om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen, om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en voor andere administratieve doeleinden.

(d) de houdbaarheid

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van gegevensinvoer voor het aanbieden van de website, gebeurt dit aan het einde van de betreffende sessie. Als het IP-adres wordt opgeslagen in de logbestanden, gebeurt dit uiterlijk na 7 dagen. U kunt de gegevensbeschermingsverklaring voor Perspective (door Perspective Software GmbH) op deze pagina lezen: https://www.perspective.co/de/datenschutzerklaerung

 

16. Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft onderdelen van het bedrijf Facebook in deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen toelaat om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap de mogelijkheid bieden om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook, bijvoorbeeld, stelt gebruikers in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en een netwerk van contacten te creëren via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien de betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een pagina van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het computersysteem van de betrokkene door de desbetreffende Facebook-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Facebook-component te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op developers.facebook.com/docs/plugins/. In het kader van deze technische procedure wordt Facebook geïnformeerd over de specifieke subpagina van onze website die door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website en voor de duur van het verblijf van de betrokkene op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene een van de Facebook-knoppen activeert die in onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een opmerking maakt, koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component die aangeeft dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene is aangemeld bij Facebook op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn/haar Facebook-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, te vinden op en-en.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit hoe Facebook kan worden geconfigureerd om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen die kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat gegevens naar Facebook worden verzonden. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om te voorkomen dat gegevens naar Facebook worden verzonden.

 

17. Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. We gebruiken deze informatie om onze website en onze reclamemaatregelen te optimaliseren.

Google Analytics wordt verzorgd door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Google verwerkt de gegevens met betrekking tot het gebruik van de website namens ons en heeft zich er contractueel toe verbonden passende veiligheidsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

Google Analytics wordt gebruikt om de bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteit op onze webpagina's en om andere diensten aan te bieden in verband met het gebruik van onze website. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten-batenverhouding van reclame op internet te analyseren. Wanneer u onze website bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld, met name

 • Bekeken pagina's
 • Afgeronde website-doelprojecten (bijv. contactaanvragen en nieuwsbriefinschrijvingen)
 • uw gedrag op de pagina's (bijv. tijd doorgebracht op de site, klikken, scrollgedrag)
 • Locatie bij benadering (land en stad)
 • je IP-adres (in afgekorte vorm, zodat duidelijke toeschrijving niet mogelijk is)
 • Technische informatie zoals browser, internetprovider, terminal en schermresolutie
 • de bron van uw bezoek (bijv. de website of het advertentiemedium waarmee u bij ons terecht bent gekomen)

Deze gegevens worden overgebracht naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat de VS mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de EU. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres of contactgegevens worden nooit doorgegeven aan Google Analytics.

Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee we u bij uw volgende bezoek aan de site kunnen herkennen. De verzamelde gegevens worden samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, waardoor het mogelijk wordt om pseudonieme gebruikersprofielen aan te maken. Deze gebruikersgegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Andere gegevens worden voor onbepaalde tijd in geaggregeerde vorm opgeslagen.

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u deze weigeren in de cookie-instellingen.

Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar https://policies.google.com/privacy en marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op marketingplatform.google.com/about/.

 

18. Google-advertenties en conversietracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Advertenties is een online advertentieprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google Ads gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's op deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd op de websites van Ads-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Ads-klanten die ervoor hebben gekozen om conversies bij te houden. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen persoonlijk identificeerbare informatie. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google cookie voor het bijhouden van conversies eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. Op deze manier wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van 'conversiecookies' is gebaseerd op artikel 6(1)(f) van de GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zijn webaanbod en advertenties te optimaliseren.

Voor meer informatie over Google Ads en het bijhouden van conversies door Google, zie het privacybeleid van Google: www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer er cookies worden geïnstalleerd, dat u cookies alleen per geval toestaat, dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies inschakelt wanneer u uw browser afsluit. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

19. Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Instagram

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft onderdelen van de Instagram-dienst in deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden omschreven als een audiovisueel platform waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en deze gegevens kunnen verspreiden naar andere sociale netwerken.

Het bedrijf dat de Instagram-diensten exploiteert is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt bezocht, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Instagram-onderdeel (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het computersysteem van de betrokkene automatisch door het desbetreffende Instagram-onderdeel gevraagd om een weergave van het desbetreffende Instagram-onderdeel te downloaden. In het kader van deze technische procedure wordt Instagram geïnformeerd over de specifieke subpagina van onze website die door de betrokkene is bezocht.

Voor zover de betrokkene tegelijkertijd verbonden is met Instagram, herkent Instagram welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt telkens wanneer hij of zij onze website oproept en voor de duur van zijn of haar verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan de desbetreffende Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Instagram-knoppen klikt die in onze website zijn geïntegreerd, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tijdens het bezoek aan onze website tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie wordt doorgegeven aan Instagram, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Instagram-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Ga voor meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Instagram naar help.instagram.com/155833707900388 en www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

20. Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van LinkedIn

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft onderdelen van LinkedIn Corporation in deze website geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt contact te leggen met bestaande professionele contacten en nieuwe professionele contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde gebruikers in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. LinkedIn is momenteel het grootste professionele contactplatform en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland verantwoordelijk.

Telkens wanneer onze website met een LinkedIn component (LinkedIn plug-in) wordt bezocht, zorgt deze component ervoor dat de browser die de persoon in kwestie gebruikt een overeenkomstige weergave van de LinkedIn component downloadt. Meer informatie over LinkedIn plug-ins kan gevonden worden op developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van deze technische procedure wordt LinkedIn geïnformeerd over de specifieke subpagina van onze website die door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd met LinkedIn verbonden is, herkent LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens hij of zij onze website oproept en voor de duur van het verblijf van de betrokkene op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan de respectievelijke LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een LinkedIn-button klikt die in onze website is geïntegreerd, associeert LinkedIn deze informatie met het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt altijd informatie via de LinkedIn-component die aangeeft dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene met LinkedIn verbonden is wanneer hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar LinkedIn wordt doorgestuurd, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn-account voordat hij of zij onze website oproept.

LinkedIn biedt de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor e-mails, SMS-berichten en gerichte advertenties en om advertentie-instellingen te beheren op www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn gebruikt ook partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Deze cookies kunnen geweigerd worden op www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het huidige privacybeleid van LinkedIn kan gevonden worden op www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is te vinden op www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

21. Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van YouTube

De controller heeft YouTube-componenten in deze website geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op het internet waarop uitgevers van video's gratis videoclips kunnen publiceren en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Op YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd, zodat niet alleen films en complete televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, op het internetportaal kunnen worden bekeken.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking, wordt opgeroepen waarin een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het computersysteem van de betrokkene door de desbetreffende YouTube-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van deze technische procedure worden YouTube en Google geïnformeerd over de specifieke subpagina van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is verbonden met YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component die aangeeft dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd wanneer hij onze website oproept; dit is het geval ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website oproept.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, beschikbaar op www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

 

22. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I (a) van de GDPR dient als rechtsgrondslag voor ons bedrijf voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld in het geval van verwerking die noodzakelijk is voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I (b) van de GDPR. Hetzelfde geldt voor de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals in het geval van verzoeken om informatie over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Artikel 6 I let. c van de GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een bezoeker gewond is geraakt op onze locatie en zijn of haar naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of derde partij heeft moeten verstrekken. In dit geval zou de verwerking gebaseerd zijn op Artikel 6 I (d) van de GDPR. Tot slot zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Artikel 6 I (f) van de GDPR. Verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld wanneer de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

 

23. Gerechtvaardigde belangen bij verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I f van de GDPR, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van al onze werknemers en aandeelhouders.

 

24. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Zodra deze periode is verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de voorbereiding van het contract.

 

25. Wettelijke of contractuele bepalingen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van gegevens

Houd er rekening mee dat de openbaarmaking van persoonlijke gegevens in sommige gevallen wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. gegevens over de contractpartner). Voor het afsluiten van een contract kan het soms noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar aangaat. Als we de persoonsgegevens niet verstrekken, kunnen we het contract met de betrokkene niet sluiten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal per geval aan de betrokkene uitleggen of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of dat het noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van persoonsgegevens.

 

26. Bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces

Als verantwoordelijk bedrijf onthouden we ons van automatische besluitvorming of profilering.